برنامه جدا کننده جملات یک متن

شنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰ ق.ظ

صورت برنامه:برنامه به این صورت است که یک متن کامل را وارد می کنیم و برنامه بر اساس محل قرار گرفتن نقطه ها جملات را از هم جدا می کند و نمایش می دهد.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int n;
char sen[1024];
void string_read(void);
void separator(void);
int main()
{
    printf("Enter sentences:");
    string_read();
    separator();
    return 0;
}
   
void string_read()
{
    for(n=0;(sen[n]=getche())!='\r';n++);
}

void separator()
{
    printf("\nSeperate:\n-");
    for(int i=0;i<=n;i++)
    {
     printf("%c",sen[i]);
      if(sen[i]=='.')
        printf("\n-");
    }
    getche();
   
}