۵ مطلب با موضوع «حل مسئله» ثبت شده است

     مسئله:برنامه ای بنویسید که با وارد کردن عددی تعداد ارقام آن را به دست آورد.

  • محمد مهدی ولی نژاد

      مسئله:برنامه ای بنویسید که معدل n دانش آموز را بخواند و آن معدلی که از لحاظ بزرگی دومین است(ماکزیمم دوم) را نمایش دهد.

  • محمد مهدی ولی نژاد

      مسئله:برنامه ای بنویسید عدد را بخواند و آن را گرد کند.

  • محمد مهدی ولی نژاد

      مسئله:برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را چاپ کند:

*

**

***

****

*****

******

  • محمد مهدی ولی نژاد

      مسئله:برنامه ای بنویسید که اعدادی را از ورودی خوانده و تشخیص دهد که آیا اعداد مورد نظر کامل اند یا خیر؟(پس از بررسی هر عدد،برنامه باید از کاربر سوال کند که آیا می خواهد به کارش ادامه دهد یا خیر.) - در ضمن عددی که مجموع مقسوم علیه های آن به جز خودش برابر با آن عدد باشد،اول است.

  • محمد مهدی ولی نژاد