حل تمرین شماره 3 برنامه نویسی به زبان c

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷ ب.ظ

      مسئله:برنامه ای بنویسید عدد را بخواند و آن را گرد کند.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
    float x;
    int y;
    printf("Enter a float number:");
    scanf("%f",&x);
    y=(int) x;
    if((x-y)>0.5)
       printf("\n%d",y+1);
    else if((x-y)<0.5)
       printf("\n%d",y);
    else if((x-y)==0.5)
       printf("\n%g",x);
    getch();
    return 0;
}

      مکانیسم:روش کار این برنامه به این صورت است که عددی را از ورودی می خواند و جزء صحیح آن را داخل متغیر دیگری قرار می دهد و با به دست آوردن اختلاف عدد اصلی و جزء صحیح آن مقدار جزء اعشاری را به دست می آورد و بعد از آن جزء اعشاری را بررسی می کند اگر از 0.5 بزرگتر بود یک واحد به جزء صحیح اضافه می کند و نتیجه را چاپ می کند ، اگر از 0.5 کمتر بود جزء صحیح را به تنهایی چاپ می کند و اگر برابر 0.5 بود،عدد اصلی را چاپ می کند.

      توضیحات:

  1. در قسمت مقدار دادن به متغیر y ،به این خاطر قبل از نام متغیر x کلمه int را قرار دادیم که تنها مقدار صحیح متغیر x را در داخل y قرار دهد.


     

  • محمد مهدی ولی نژاد